Search

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Informacje ogólne nt. składek

Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej (Uchwała Nr 38/22/IX NRL) z dnia 21 października 2022r. od 1 stycznia 2023 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej.

Miesięczna składka członkowska wynosić będzie:

  • 120 zł dla lekarza/ lekarza dentysty,
  • 60 zł dla lekarza/ lekarza dentysty stażysty (posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu.)

W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

  1. Ukończył 70 lat.
  2. Został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
  3. Złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych – zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.

Lekarz korzystający ze zwolnienia opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.

Zgodnie z art. 116 ustawy o Izbach lekarskich, nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informację dotyczącą składek członkowskich można uzyskać pod nr tel. 41 362 13 81 wew. 14 lub wew. 21, e-mail: skladki@sil-kielce.pl

Podstawa prawna:

Uchwała nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Uchwała nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21.10.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Uchwała nr 60/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16.12.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Uchwały archiwalne, obowiązujące do 31.12.2014 r.

Uchwała nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 04.04.2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Uchwała nr 9/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Dokumenty do pobrania:

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Metryczka wpisu
Historia wpisu
  • Jadwiga Zielińska, 2 miesiące temu (17 maja, 2024 - 10:47:22)
Najnowsze wpisy
Skip to content