Search

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Zadania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej rozpatruje skargi pacjentów na działanie lekarzy – tylko i wyłącznie.

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie posiada kompetencji do rozpatrywania roszczeń finansowych pacjentów. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie zasądza odszkodowań, zadośćuczynień ani nie rozpatruje reklamacji.

3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem interwencyjnym i nie posiada kompetencji, by ingerować w prowadzony proces diagnostyczno-leczniczy.

4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje skarg na działanie lub zachowanie lekarzy dotyczące ich życia prywatnego.

5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem powołanym do rozpatrywania skarg na działalność placówek medycznych, pielęgniarek, położnych lub ratowników medycznych.

6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie kieruje pacjentów do leczenia, nie wskazuje placówek medycznych ani lekarzy, którzy udzielą danemu pacjentowi świadczeń medycznych, a także nie udziela porad w jaki sposób uzyskać konkretne świadczenia medyczne.

7. Skarga na lekarza lub lekarza dentystę powinna zawierać:

a) imię i nazwisko pacjenta,

b) numer PESEL pacjenta,

c) adres do korespondencji,

d) jeśli skargę składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny/osoba wykonująca prawa zmarłego pacjenta – również imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tej osoby;

e) datę czynu – konkretną datę dzienną lub okres, w którym miało miejsce zdarzenie;

f) miejsce czynu – nazwę i adres placówki medycznej/gabinetu lekarskiego/praktyki lekarskiej, w której miało miejsce zdarzenie;

g) imię i nazwisko lekarza, jeśli jest znane;

h)  opis zdarzenia;

i) jeśli wskutek zdarzenia pacjent podjął leczenie w innej placówce medycznej/gabinecie lekarskim – również wskazanie nazwy i adresu tejże placówki;

j) własnoręczny podpis pacjenta;

–  do skargi można załączyć kserokopię dokumentacji na poparcie twierdzeń skarżącego.  

8. Skargę można złożyć tylko i wyłącznie pisemnie poprzez:

– przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Kielcach, Świętokrzyska Izba Lekarska, al. Ks. J. Popiełuszki 43, 25-155 Kielce;

– złożenie osobiście w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach;

9. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ani pracownicy Biura Rzecznika nie przyjmują, ani nie protokołują skarg ustnych.

10. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje skarg na opinie biegłych z zakresu medycyny oraz skarga na orzeczników ZUS, ani orzeczeń Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, oraz innych podobnych spraw.

11. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie prowadzi korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz w drodze mailowej. Pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy wniesione w postaci elektronicznej nie wywołują skutków prawnych i pozostają bez biegu.

12. PRZEDAWNIENIE – Zgodnie z art. 64 ustawy o izbach lekarskich Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat

13. Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nie prowadzi telefonicznej informacji o toku postępowania, ani o zakresie prowadzonych czynności /zasada danych poufnych/

14. OROZ nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ,

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Andrzej Matyja

Pierwszy Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 lek.dent. Lesław Menet

Drugi Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 lek. Andrzej Trofimiuk

Zastępcy OROZ

1.lek. Małgorzata Bitner-Buras
2.lek. Ireneusz Bogunia
3.lek. Izabela Bukowska
4.lek. Bohdan Chmielnicki
5.lek. Agnieszka Ciba-Stemplewska
6.lek. Janusz Cieślik
7.lek. Elżbieta Filipczak-Zioło
8.lek. Małgorzata Fudala
9.lek. Sylweriusz Grześkiewicz
10.lek. Grzegorz Gwóźdź
11.lek. Urszula Marzec
12.lek. Grażyna Pazera
13.lek. Renata Pejas-Demobowska
14.lek. Elżbieta Pląder
15.lek. Monika Rossa
16.lek. Elżbieta Stępień-Markowska
17.lek. Stanisław Strzeszkowski
18.lek. Andrzej Trofimiuk
19.lek. Paweł Wróbel
20.lek. dent. Bartosz Biskup
21.lek. dent. Lesław Menet

Pracownik biura od spraw OROZ

Klaudiusz Kanclerz

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Metryczka wpisu
Historia wpisu
  • Klaudiusz Kanclerz, 3 miesiące temu (9 kwietnia, 2024 - 12:54:54)
  • DawidK, 4 miesiące temu (19 marca, 2024 - 10:14:19)
Najnowsze wpisy
Skip to content