Search

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym – nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata – zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

W myśl w/w ustawy głównymi zadaniami okręgowego zjazdu lekarzy jest:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie budżetu izby;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4. rozpatrywanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5. uchwalanie regulaminów:
  • okręgowej rady lekarskiej,
  • okręgowej komisji rewizyjnej;
 6. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7. dokonywanie, spośród delegatów na zjazd, wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8. dokonywanie spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujacy okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9. określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Metryczka wpisu
Historia wpisu
Najnowsze wpisy
Skip to content