Praktyka prywatna – rejestracja

W dniu 01 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zm.).

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy lekarz, lekarz dentysta, może wykonywać praktykę, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którego organem prowadzącym jest Okręgowa Rada Lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza. Oznacza to, iż lekarz rejestruje praktykę prywatną w Okręgowej Izbie Lekarskiej, na terenie działania której ją wykonuje.

Działalność lecznicza lekarza, lekarza dentysty może być wykonywana w następującej formie:

   • indywidualna praktyka lekarska

   • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska

   • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania

   • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania

   • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

   • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

   • spółki cywilnej, spółki jawnej, albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

  Istotną zmianą wprowadzoną ustawą o działalności leczniczej jest dodanie nowej formy praktyk świadczonych „wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego”.

  Zmiana ta dotyczy głównie tych lekarzy, którzy mieli zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania w celu zawarcia „kontraktu” ze szpitalem, przychodnią, pogotowiem itd., czyli umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług na terenie tej placówki.

  Lekarz posiadający wpis do rejestru praktyk wyłącznie w miejscu wezwania miał obowiązek przekształcenia tej praktyki w praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

  W rejestrze praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego należy uwzględnić wszystkie miejsca, w których zawarty został kontrakt.

  Nie wszyscy lekarze prowadzący praktyki muszą się dostosowywać do nowych przepisów, czyli rejestrować na nowo.

  Rejestracji nie muszą dokonywać lekarze:

    • zatrudnieni na etacie (w szpitalu, przychodni itp.) i niewykonujący żadnej innej działalności lekarskiej,

    • zatrudnieni na etacie i prowadzący praktykę we własnym gabinecie (który otrzymał już wpis do rejestru praktyk prywatnych w danej Okręgowej Izbie Lekarskiej, a nic nie uległo zmianie),

    • prowadzący praktykę na wezwanie, ale „wezwanie” to nie jest do szpitala, przychodni itp., gdzie jako praktyka na wezwanie świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,

    • zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia.

   Sposób rejestracji Praktyk Prywatnych w formie elektronicznej

   Wszelkie czynności wykonuje się poprzez stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl

   Przed przystąpieniem do składania wniosku w formie elektronicznej, lekarz musi posiadać podpis elektroniczny, lub profil zaufany Epuap.

   Krok pierwszy – uzyskanie podpisu elektronicznego:

     1. Zakładamy konto w systemie ePUAP:
      https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
      (Prosimy o przeczytanie Szczegółowej instrukcji zakładania konta ePUAP)
        • po założeniu konta składamy wniosek o profil zaufany.

        • następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
         Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.

      1. Można również uzyskać podpis elektroniczny – informacje na stronie Ministerstwa Gospodarki:
       http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny

     Krok drugi – rejestracja w programie rpwdl:

       • po wejściu na stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl należy się zalogować do Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia UEOZ poprzez wybrany sposób logowania. Jeżeli nie jest to pierwsza rejestracja (lekarz/lekarz dentysta posiada już praktykę zawodową i swoją Księgę Rejestrową w systemie rpwdl), należy uzyskać uprawnienia do tworzenia wniosków dotyczących zmian (w tym celu należy wybrać opcję WNIOSEK O UPRAWNIENIE DO KSIĘGI),

       • po nadaniu uprawnień przez daną Okręgową Izbę Lekarską można już dokonywać zmian we wpisie dotyczącym praktyki zawodowej już istniejącej, czy też dokonać skreślenia praktyki z rejestru.

      Aby uzyskać wpis do rejestru praktyk prywatnych wykonywanych na terenie województwa świętokrzyskiego należy:

         • w przypadku praktyki gabinet stacjonarny, należy dołączyć:

          • oświadczenie o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych pomieszczenia i urządzeń oraz o posiadaniu polisy NR 1,

          •  umowę najmu, wynajmu, lub akt własności, lub odpowiednio oświadczenie o własności (nr 3) albo o zgodzie na lokal właściciela (ośw. nr 4),

          • oraz dokonać wpisu do CEIDG z adresem rejestrowanego gabinetu,

          • dołączyć skan opłaty za dokonanie wpisu ro rejestru podmiotów leczniczych,

          • jeżeli wpis do rejestru praktyk dotyczy członka innej Izby Lekarskiej, niż ŚIL dodatkowo prawo wykonywania zawodu lekarza – strony: 2,3,8,11 – jeżeli są wdrukowane specjalizacje oraz ta ze zdjęciem, jeżeli specjalizacje nie są wdrukowane w prawo wykonywania zawodu, a lekarz chce uzyskać wpis do rejestru specjalistycznych praktyk, to dyplom uzyskania specjalizacji
           w danej dziedzinie oraz

          • oświadczenie o braku 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza (nr 5)

           • w przypadku praktyki w zakładzie leczniczym, czy wyłącznie w miejscu wezwania, należy dołączyć:

            • oświadczenie o posiadaniu polisy OC NR 2,

            • oraz dokonać wpisu do CEIDG,

            • dołączyć skan opłaty za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych,

            • jeżeli wpis do rejestru praktyk dotyczy członka innej Izby Lekarskiej, niż ŚIL dodatkowo prawo wykonywania zawodu lekarza – strony: 2,3,8,11 – jeżeli są wdrukowane specjalizacje oraz ta ze zdjęciem, jeżeli specjalizację nie są wdrukowane w prawo wykonywania zawodu, a lekarz chce uzyskać wpis do rejestru specjalistycznych praktyk, to dyplom uzyskania specjalizacji w danej dziedzinie.

            • oświadczenie o braku 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza (nr 5).

             • w przypadku praktyki grupowej (w formie spółki cywilnej, jawnej, czy partnerskiej), należy dołączyć

              • oświadczenie o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych pomieszczenia i urządzeń oraz o posiadaniu polisy NR 1,

              • umowę najmu, wynajmu, lub akt własności, lub odpowiednio oświadczenie o własności (nr 3), albo o zgodzie na lokal właściciela (nr 4),

              • oraz dokonać wpisu do CEIDG z adresem rejestrowanego gabinetu lub wpisu do KRS,

              • dołączyć skan opłaty za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych

              • Jeżeli jeden ze wspólników spółki nie jest członkiem ŚIL Kielce, dodatkowo należy dołączyć prawo wykonywania zawodu lekarza – strony: 2,3,8,11 – jeżeli są wdrukowane specjalizacje oraz ta ze zdjęciem, jeżeli specjalizacje nie są wdrukowane w prawo wykonywania zawodu, a lekarz chce uzyskać wpis do rejestru specjalistycznych praktyk, to dyplom uzyskania specjalizacji w danej dziedzinie oraz,

              • oświadczenie o braku 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza (nr 5)

             Zgodnie  z Art. 105. pkt.1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

             Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

             1. 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

             2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa wyżej (zaokrąglonego w górę do pełnego złotego).

             Opłata wynosi:

             149 zł – wpis do rejestru
             74,50 zł – zmiana wpisu w rejestrze

             Opłatę za rejestrację praktyki należy dokonać na numer konta bankowego:
             Pekao SA O/Kielce 29 1240 4416 1111 0000 4965 4095
             z dopiskiem: za praktykę prywatną i imieniem i nazwiskiem lekarza rejestrującego praktykę 

             Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi posiadać tzw. regulamin organizacyjny praktyki zawodowej. W regulaminie umieszcza się następujące dane:

             •  
              • Firmę podmiotu;

              • Cele i zadania podmiotu;

              • Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

              • Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

              • Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

              • Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

              • Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

             W/w regulaminu nie ma obowiązku donoszenia do Izby.

                        Jednocześnie informujemy, że lekarze/lekarze dentyści mogą wykonywać działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego, zarówno jako działalność wpisaną do CEIDG, jak również w formie spółki przewidzianej przepisami. (nie ma tu ograniczeń co do rodzaju spółki, jak ma to miejsce w praktyce zawodowej).

             Aby prowadzić podmiot leczniczy, należy uzyskać wpis do rejestru, który prowadzi Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu poprzez system rpwdl. (analogicznie jak do rejestru praktyk zawodowych). Podmiot musi spełniać warunki określone w art. 17 ustawy o działalności leczniczej.

             Istotną różnicą pomiędzy praktyką zawodową, a podmiotem leczniczym, jest to, że prowadzenie podmiotu leczniczego umożliwia zatrudnianie lekarzy i lekarzy dentystów zarówno na podstawie umowy
             o pracę, jak i umów cywilno-prawnych.

             WAŻNE ZMIANY W PRAKTYKACH PRYWATNYCH!

             Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadzonymi ustawą z dnia 10-06-2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 916), lekarz ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie ma obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu Decyzji właściwego organu Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych oraz kserokopii obowiązkowej polisy OC.

             Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków sanitarnych oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie złożenie przez lekarza stosownego oświadczenia w powyższym zakresie.

             W/w zmiany obowiązują od dnia 15-07-2016 r.

             Załączniki:

             Oświadczenie nr 1 o spełnieniu wymagań sanitarnych Pobierz

             Udostepnij :

             Facebook
             Twitter
             LinkedIn
             Pinterest
             Skip to content