Staż podyplomowy

Przyznanie Prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego:

Informujemy ze od 1 marca 2023 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023r., poz. 1516 ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021 r., poz. 1342 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621, 1834, z 2022 r. poz. 655)
 • Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. nadany Obwieszczeniem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej nr 2/22/VIII z 18 listopada 2021 r. z późn. zm.)

  Opis procedury
  Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

  Wymagane dokumenty:

  1.„Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach” (W-1) zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy, dostępny poniżej, lub do pobrania w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
  2. Dyplom ukończenia uczelni medycznej:
  a. w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:
  • odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty wraz z odpisem suplementu do dyplomu, a w przypadku braku odpisu, suplement należy dostarczyć w oryginale wraz z jego kserokopią,
  • w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni
 • b. w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego UE:
  • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b (dokument wydany w języku innym niż język polski należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski)
 • c. w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa (poza UE):
  • dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje), oraz dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);
   lub
  • dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje) i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW), o którym mowa w art. 6c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (NIL – Egzaminy z języka polskiego).
  Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
  2. świadectwo złożenia:
 • a. Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
 • b.Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
 • c.Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
 • d.Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 • – uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania poniżej lub w siedzibie izby), – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),
 • 1 aktualna fotografia odzwierciedlająca wizerunek twarzy zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020r., poz. 332 z późn. zm.) – zdjęcie papierowe – paszportowe formatu 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) wraz z wersją elektroniczną wymaganą do przesłania na adres e-mail: pwz@sil-kielce.pl  rozdzielczość 492×633 pikseli (zachowując proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)) · 

  Dodatkowo dotyczy wyłącznie lekarzy z UE (tj. lekarz lub lekarz dentysta, będący obywatelem państwa członkowskiego UE, posiadający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE)
 • 1.dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. dokument wydany przez odpowiednie organy państwa, którego lekarz, lekarz dentysta jest obywatelem lub państwa, z którego przybywa, poświadczający, że obowiązujące
  w tym państwie wymagania dotyczące postawy etycznej do podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty zostały spełnione oraz że nie jest on karany oraz że nie pozbawiono go prawa wykonywania zawodu z powodu poważnego przewinienia zawodowego lub przestępstwa; – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania,
 • 2. zaświadczenie wydane przez odpowiednie organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada dyplom (dokument potwierdzający ukończenie odpowiedniego kształcenia) uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

  Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja) dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – w przypadku braku właściwego organu upoważnionego do wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 2 – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 • Formularze do pobrania:
 • 1. Wniosek W-1 
 • 2. Oświadczenie RODO
 • 3. Orzeczenie o stanie zdrowia

  Opłaty:
 • Postępowanie nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  a. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  b. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego


(ważne: dokumenty należy składać jednocześnie)

Podstawa prawna:
· Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2022r., poz.1731 ze zm.).
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2023r., poz. 377 ze zm.)

Opis procedury:
Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje go do odbywania stażu – biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Wymagane dokumenty:
· wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach , dostępny do pobrania poniżej, lub w biurze Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

UWAGA!!! wniosek o skierowanie na staż można wypełnić on-line, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:
do 24.07.2024 r. do godz. 15.00.

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce), w którym będzie wykazana średnia arytmetyczna ocen z egzaminów uzyskana w okresie studiów, liczona do dwóch cyfr po przecinku obliczona na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni – wydane przez stosowny Dziekanat uczelni medycznej na wniosek absolwenta.
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) – oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania na terenie działania Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej – umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
 • w przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku.

REKOMENDACJE:

1. Autorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem opublikowanej w czasopiśmie, aktualnego w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej

2.  Współautorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej

3.  Działalności pożytku publicznego -lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024r., poz. 799), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, potwierdzonej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. (zaświadczenie potwierdzone na druku do pobrania poniżej).

Formularze do pobrania:

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłacie

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content