XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

    W sobotę, 6 kwietnia b.r. w siedzibie naszej Izby odbył się XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy.  Uczestniczyło w nim 64 delegatów. Na Zjeździe obecni też byli zaproszeni goście: Ewa Mikołajczyk – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, Radosław Wesołek – prezes Okręgowej Kieleckiej Izby Aptekarskiej oraz Andrzej Głogowski – dziekan XI Kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. W zjeździe w roli gościa wziął także udział Karol Stępniewski – Wiceprezes ORL w Warszawie, przewodniczący Delegatury Radomskiej. Wśród zaproszonych gości był również Rektor UJK Prof. Stanisław Głuszek oraz Prof. Beata Wożakowska – Kapłon. Rektor UJK pomimo braku możliwości osobistego uczestnictwa w Zjeździe, przekazał list, w którym dziękował za zaproszenie i życzył owocnych obrad.
    Sprawozdanie za rok 2023 przedstawiła Prezes ORL Dorota Szyska-Skrobot. W dalszej części Zjazdu miały miejsce wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Zastępców ORzOZ. Po przyjęciu sprawozdań z działalności za rok 2023 Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego, Marta Sitnik – Skarbnik ŚIL, złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Po wystąpieniu Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Andrzeja Postuły i zatwierdzeniu sprawozdania OKR, odbyło się głosowanie Delegatów, na mocy którego udzielono absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej. Podczas Zjazdu został przedstawiony również projektu budżetu na 2024 r., który został przyjęty.
    W trakcie tegorocznego Zjazdu odbyły się również wybory uzupełniające na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na których wybrano:

lek. Agnieszkę Cibę-Stemplewską,

lek. Janusza Cieślika,

lek. Pawła Wróbla,

lek. Grzegorza Gwóździa

lek. dent. Bartosza Biskupa.

    Delegaci przyjęli również projekty 5 uchwał zjazdowych, które dotyczyły:

1) podniesienia uposażeń członków Okręgowego Sądu Lekarskiego i zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz źródeł ich finansowania,

2) podjęcia prac umożliwiających elektroniczne składanie dokumentów przez członków ŚIL,

3) zmiany regulaminu pomocy socjalnej,

4) podjęcia działań na rzecz zakupu aktualnie dzierżawionej przez ŚIL działki,

5) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej. Treść uchwał opublikujemy na łamach najbliższego wydania naszego biuletynu.
   

Podczas tegorocznego Zjazdu, z okazji 35-lecia reaktywacji Izb Lekarskich zostali uhonorowani obecni na Zjeździe byli Prezesi ORL ŚIL:

lek. Włodzimierz Gajewski ( I  i II kadencja),

lek. Maciej Szewczyk ( III kadencja),

lek. Marek Jodłowski (IV i V kadencja),

lek. January Lewandowski (VI kadencja)

lek. dent. Paweł Barucha (VII i VIII kadencja).

    Wyróżniono również Prof. Beatę Wożakowską – Kapłon za osiągnięcia naukowe i całokształt pracy na rzecz samorządu lekarskiego.

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Skip to content